Vedtekter

Om OFII > Vedtekter

1. FORMÅL
Opplæringskontoret for industrifag på Raufoss er hjemlet i "Lov om fagopplæring i arbeidslivet", og har som formål å utvikle faglig dyktighet, forståelse og ansvar i forhold til yrke og samfunn, og derigjennom øke bedriftenes konkurranseevne, lønnsom het og kvalitetsbevissthet.

Opplæringskontoret skal være et flerfaglig kontor og ha ansvar for opplæring i alle relevante fag hos medlemsbedriftene.

I samsvar med "REFORM 94" skal opplæringskontoret etablere lærlingplasser i sine medlemsbedrifter, og skal - i samarbeid med disse - sørge for at den enkelte lærling får en tilfredsstillende bredde og fordypning i faget.

For arbeidstakere med lengre praksis, skal opplæringskontoret bistå med nødvendig veiledning og tilrettelegging for at disse skal kunne gjennomføre fagprøve etter § 20 i "Lov om fagopplæring i arbeidslivet" (LFA).

For faglærte arbeidstakere skal opplæringskontoret bistå med relevant perfeksjone­ring og etterutdanning.

2. DELTAKERE
Deltakere i opplæringskontoret kan være bedrifter i Gjøvik -Toten regionen innen verkstedindustri. Tilsvarende bedrifter i andre regioner kan - etter søknad - få styrets godkjennelse for deltakelse.

Bedrifter med tilknytning til verkstedindustrien som servicebedrifter o.l., kan innvilges deltakelse av styret.

Utmelding av opplæringskontoret må skje skriftlig med minst tre måneders varsel før utløp av kalenderåret. Ansvar for inngåtte lærekontrakter må oppfylles eller overføres til andre før utmelding kan realiseres.

3. ORGANISASJONSFORM
Opplæringskontoret organiseres som et samarbeidsorgan mellom medlems­bedriftene og som sammen påtar seg opplæringsansvar.

4. ØKONOMI
Hvert medlem av kontoret kjøper en andel i kontorets virksomhet.

Offentlig tilskudd, som fastsettes av departementet og eller fylkeskommunen, basert på kontorets aktiviteter m.h.t. antall lærlinger og avlagte fagprøver, utgjør kontorets hovedinntekt.

Tilleggsinntekter forutsettes tilført gjennom kursvirksomhet m.m.

Ved eventuelt overskudd kan årsmøtet vedta at midlene kan tilbakeføres til medlemsbedriftene som har hatt lærlinger i året overskuddet er oppstått. For øvrig står medlemsbedriftene økonomisk ansvarlig for opplæringskontorets drift.

Et eventuelt overskudd/underskudd fordeles ut fra antall lærlinger den enkelte med­lems-bedrift har hatt med i ordningen. Lønn, sosiale utgifter og evt. andre kostnader til lær-lingen etter gjeldende tariffavtale, inndek kes av medlemsbedriften(e) som har lær linger i tjeneste.

Opplæringskontorets regnskap revideres av autorisert revisor oppnevnt for ETT år.

5. ÅRSMØTET
Årsmøtet er opplæringskontorets øverste organ. Mellom årsmøtene er styret opplær ingskontorets høyeste myndighet.

Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Innkalling til årsmøte, vedlagt årsberetning, regnskap og revisorerklæring til årsmøte, skal skje minst 14 dager før årsmøtedagen. En representant fra yrkesopplæringsnemnda (fagopp læringskontoret), skal innkalles til årsmøtet som observatør og med talerett uten stem merett.

Årsmøtet velger møteleder, referent, personer til å undertegne protokollen og behandler:

1. Styrets årsberetning.
2. Regnskap.
3. Anvendelse av overskudd/dekning av underskudd i henhold til fastsatt balanse.
4. Godtgjørelse til lærebedriftene. Evt. godtgjørelse bør stå i forhold til den tid lærlingene har vært ved den enkelte bedrift.
5. Budsjett.
6. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter skal behandles av årsmøtet.
7. Valg av styreleder, nestleder og tre styremedlemmer. Det velges to vararepresen tanter og en observatør etter innstilling fra fagforeningene. Det velges valgkomite på tre personer. Dessut en oppnevnes revisor.
Valgperioden er to år. Første år velges TO av styremedlemmene og EN av vararepresentantene for ETT år av gangen. Revisor oppnevnes for ETT år av gangen. Valgkomite velges for ett år.

På årsmøtet har hvert medlem rett til å møte med TO representanter, i tillegg til styre-medlemmene, men hvert medlem har bare EN stemme. Fagforeningen kan møte med to observatører med tale og forslagsrett. (Med fagforening menes det forbund som normalt organiserer lærlin gene).

Styret eller 50 % av medlemmene kan kreve ekstraordinært årsmøte avholdt. Innkal ling skjer da som til ordinært årsmøte.

Endring av vedtektene krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Alle andre vedtak fattes med alminnelig flertall blant de avgitte stemmene.

6. STYRET
Opplæringskontoret ledes av et styre på fem medlemmer. Vararepresentantene har møterett i styret med tale og forslagsrett.

En representant fra fagforeningene har møterett som observatør med tale og forslags rett.

En representant for yrkesopplæringsnemnda (fagopplæringskontoret) kan innkalles til styremøte som observatør med talerett uten stemmerett.

Styremøtene ledes av styrets leder. Styret er beslutningsdyktig når minst tre av styrets medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

Selskapets firma tegnes av styrets leder og ETT styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

Styret ansetter daglig leder og andre medarbeidere ved opplæringskontoret.

Det daglige arbeidet i opplæringskontoret ivaretas av en daglig leder med ansvar over-for styret. Daglig leder skal fungere som styrets sekretær. Styret gir for øvrig retnings-linjer for lederens arbeid og prioriterer om nødvendig kontorets arbeid.

7. LÆREKONTRAKTER
Lærekontrakten tegnes med lærling, opplæringskontor, fylkeskommune og lærebedrift som parter. Opplæringskontoret er ansvarlig for at lærlingen får opplæring i henhold til læreplanene. Det skal foreligge en plan for lærlingens kontrakttid.

Når en lærling må benytte flere bedrifter, skal opplæringskontoret inngå avtale med hver enkelt bedrift om læretid og innhold på den enkelte bedrift.

Lærekontrakten kan heves av partene dersom de er enig om det, og etter at fylkeskommunen er orientert skriftlig om forholdet.

Andre forhold som kan føre til opphør av en lærekontrakt skal behandles i samsvar med LFA § 16.

8. OPPLØSNING
Nedleggelse av opplæringskontoret kan vedtas av årsmøte (ordinært eller ekstraordi nært) med 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Ved oppløsning av opplæringskontoret skal eventuelle midler fordeles etter årsmøtets bestemmelser.

Styret

Ansatte

Hva er et opplæringskontor

Lærlingordningen

Opplæringsloven